Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου : Θα επιδοτηθούν και οι Υδατοκαλλιέργιες, λόγω Covid-19

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου : Θα επιδοτηθούν και οι Υδατοκαλλιέργιες, λόγω Covid-19

Η Διεύθυνση Αλιείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εξέδωσε το εξής δελτίο τύπου:

«Από την Δ/νση Αλιείας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης – χρηματοδότησης στο Μέτρο 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid- 19» – «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις παραγωγικών μονάδων υδατοκαλλιεργειών (φυσικά και νομικά πρόσωπα), οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων (απόφαση Ε.Υ.Δ. – Ε.Π.ΑΛ.Θ (ΑΔΑ: ΨΘΧΩ4653ΠΓ-ΦΧΠ). Η αίτηση ένταξης και χρηματοδότησης έχει στόχο την παροχή αντιστάθμισης για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων που είχαν υποστεί οι επιχειρήσεις μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid – 19. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr από τις 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (τηλ : 213 1501181, 213 1501186, 213 1501184, 213 1501183) στη Δ/νση Αλιείας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (τηλ : 22413 64881, 22413 64882, 22413 64884), στο Τμήμα Αλιείας Καλύμνου (τηλ : 22430 59419, 22430 59418).»

Το Γραφείο Τύπου

Related Articles