Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Εγκρίθηκαν τα Σχέδια Δράσης του έργου RECREATE

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Εγκρίθηκαν τα Σχέδια Δράσης του έργου RECREATE

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του έργου RECREATE “REinforce Competitiveness of REgionAl Transport SMEs” (Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών σε επίπεδο περιφερειών – www.interregeurope.eu/recreate/), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) του κλάδου των μεταφορών σε τέσσερις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες: West Midlands (Ηνωμένο Βασίλειο), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ελλάδα), Νοτιοδυτική Oλτένια (Ρουμανία) και τη Λιθουανία.

Η διαδικασία ανταλλαγής εμπειριών και τα διδάγματα από τη συνεργασία με τις άλλες Περιφέρειες οδήγησαν, στο τέλος της Φάσης 1 του έργου, στη δημιουργία τεσσάρων Σχεδίων Δράσης, ένα ανά περιφέρεια/χώρα. Τα σχέδια δράσης επικεντρώνονται στη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης συγκεκριμένων προγραμμάτων στήριξης επιχειρήσεων, έργων ή πρωτοβουλιών σε κάθε περιφέρεια, με στόχο τη θετική επίδραση στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των καινοτόμων ΜμΕ του τομέα των μεταφορών.

Κάθε σχέδιο δράσης παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα βελτιωθεί το Εργαλείο Πολιτικής που έχει επιλέξει να επηρεάσει κάθε συμμετέχουσα περιφέρεια. Τα εν λόγω έγγραφα προσδιορίζουν τη φύση των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν, το χρονοδιάγραμμά τους, τους εμπλεκόμενους φορείς, το κόστος και τις πηγές χρηματοδότησης. Κατά τη Φάση 2 του έργου, οι δράσεις θα υλοποιούνται και θα παρακολουθούνται από τον κάθε σχετικό Εταίρο.

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Σχέδιο Δράσης συνέταξε η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με βάση καλές πρακτικές που παρουσίασαν οι υπόλοιποι εταίροι του έργου (Αγγλία, Λιθουανία, Ρουμανία) και περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός cluster, το οποίο θα περιλαμβάνει τις ΜμΕ Δωδεκανήσων και Κυκλάδων που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές (ΚΤΕΛ, μεταφορικές, κούριερ, rent a car, θαλάσσιες μεταφορές κλπ.) με στόχο τη δικτύωση τους, την καλύτερη ενημέρωση τους σχετικά με το έργο RECREATE και γενικότερα με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, τη γνωριμία και πιθανή συνεργασία με αντίστοιχες ΜμΕ του εξωτερικού από τις υπόλοιπες συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Όλα τα Σχέδια Δράσης του RECREATE έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος INTERREG EUROPE και είναι διαθέσιμα στην ενότητα Βιβλιοθήκη του επίσημου ιστότοπου του έργου: https://www.interregeurope.eu/recreate/library/

Related Articles