Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων αποκτά η Αμοργός, με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων αποκτά η Αμοργός, με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Ο Περιφερειάρχης Γ. Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου στο περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

Με την περιβαλλοντική προστασία και θωράκιση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου – κρίσιμη προϋπόθεση για την βιωσιμότητα και αειφορία τους – να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την ένταξη της Πράξης «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Αμοργού», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.620423,17 ευρώ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε 1.545.875,29 ευρώ.

Η δημόσια δαπάνη ύψους 153.478,51 ευρώ αφορά στις προπαρασκευαστικές ενέργειες του έργου και θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο αφορά σε:

1 – Υπηρεσία χωριστής συλλογής και μεταφοράς προδιαλεγμένων οργανικών και μηχανικής κομποστοποίησης

2 – Υπηρεσία προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών (αφορά στα χωριστά ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται στο Πράσινο Σημείο και από το δίκτυο χωριστής συλλογής) στον ΣMAY,

3 – Υπηρεσία χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών (πλην συσκευασιών) στα Πράσινα Σημεία και στις γωνιές ανακύκλωσης,

4 – Κατασκευή νέου κυττάρου ΧΥΤ υπολειμμάτων και προμήθεια αυτοκινούμενου συμπιεστή αποριμμάτων και

5 – Υπηρεσία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών

Τα παραδοτέα της προτεινόμενης Πράξης περιλαμβάνουν

· Μελέτες κατασκευής ΣΜΑΥ

· Μελέτες αναβάθμισης ΧΥΤΥ

· Προμήθεια 30 καφέ κάδων για συλλογή βιοαποβλήτων σε εξωτερικούς χώρους (660 lt)

· Προμήθεια 200 καφέ κάδων για την ανάπτυξη δημοτικού δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων (50lt)

· Προμήθεια 50 τεμ. κάδων οικιακής κομποστοποίησης (350 lt)

· Προμήθεια 3 μηχανικών κομποστοποιητών

· Προμήθεια 1 απορριμματοφόρου οχήματος διακριτής συλλογής βιοαποβλήτων 2,5 κυβικών μέτρων

· Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων υλικών (ΣMAY)

· Κατασκευή 1 Κεντρικού Πράσινου Σημείου

· Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικού Πράσινου Σημείου

· Αναβάθμιση υφιστάμενου ΧΥΤΥ

· Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού

· Διοργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων

· Σχεδιασμός Ενημερωτικής Ιστοσελίδας

· Διοργάνωση Καμπάνιας Ενημέρωσης έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου

· Προμήθεια 3 γωνιών ανακύκλωσης

· Προμήθεια ενός Κινητού Πράσινου Σημείου

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01.06.2022 και λήξης η 31.12.2023

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αμοργού.

 

Το Γραφείο Τύπου

Related Articles