Κοινοτικοί Σύμβουλοι Καμαρίου: Ζητάνε συζήτηση με την διαδικασία του κατεπείγοντος

Κοινοτικοί Σύμβουλοι Καμαρίου: Ζητάνε συζήτηση με την διαδικασία του κατεπείγοντος

Ως ανεξάρτητοι τοπικοί σύμβουλοι,

Ακολουθώντας την τυπική και νομότυπη διαδικασία προτείναμε ως κατεπείγοντα τα κάτωθι ζητήματα στη σύγκληση του τοπικού συμβουλίου, που έγινε στις 26/3/2021 ώρα 17:30. Για τα θέματα αυτά έχουμε οχλήσει προφορικά πλείστες φορές.

Η εγκύκλιος, που εξέδωσε το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α με   Αριθ.Πρωτ.: 7079/2015, ορίζει ότι: Συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης (άρθρο 67, παρ. 7 του ν. 3852/2010)
Στην περίπτωση που έχει ήδη προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου και έχει επιδοθεί η πρόσκληση στους συμβούλους αλλά προκύψουν, κατά την αιτιολογημένη εκτίμηση, περιοριστικά, του προέδρου του συμβουλίου ή συμβούλου επικεφαλής παράταξης κατεπείγοντα θέματα τα οποία πρέπει να τεθούν στο συμβούλιο, υπάρχει η δυνατότητα, μετά από πρότασή τους, αυτά να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή το συμβούλιο είναι αυτό που θα αποφανθεί καταρχήν για το κατεπείγον ή όχι των θεμάτων, χωρίς συζήτηση, χωρίς δηλ. παράθεση αιτιολογίας, µε απόφασή του η οποία λαμβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των µελών του. Εάν κρίνει ότι τα θέματα είναι πράγματι κατεπείγοντα θα προχωρήσει στη συνέχεια στη συζήτηση
τους πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Η σχετική απόφαση επί των εν λόγω θεμάτων λαμβάνεται και πάλι µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των µελών του συμβουλίου. Το συμβούλιο καλείται επομένως στην περίπτωση αυτή να λάβει δύο (2) αποφάσεις µε απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των µελών του: αν ένα ή περισσότερα θέματα που εισάγονται ως κατεπείγοντα είναι πράγματι κατεπείγοντα, εφόσον κρίνει ότι ένα θέμα είναι κατεπείγον, αποφασίζει επί του συγκεκριμένου θέματος ή θεμάτων. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και σε δημοτικό αλλά και σε τοπικό συμβούλιο.

Παρά την εγκύκλιο αυτή και τον νόμο, η Πρόεδρος παραβίασε το δικαίωμά μας να ψηφίσουμε κατά πλειοψηφία τα κατεπείγοντα, οπότε θέτουμε σε σας το ζήτημα ενημέρωσής μας για τα κάτωθι ζητήματα, ως
έχοντες απόλυτο έννομο συμφέρον προς την ενημέρωσή μας αυτή.
Τα θέματα:
– Ενημέρωση για τις διενέργειες που έχουν διεκπεραιωθεί σχετικά με την άμεση αποκατάσταση και το προτεινόμενο πλάνο δράσης της καθίζησης του δρόμου στους στάβλους – στάση ΚΤΕΛ.

– Ζητάμε ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα χωροταξική μελέτη. Τι έχει παραδοθεί και τι υπολείπεται ? Γιατί καθυστερεί?

– Με βάση την υπ’ αριθμό 2845/09-03-2021 αίτηση των πολιτών ζητάμε την ενημέρωσή μας σχετικά με την διεκδίκηση δρόμου από το οικόπεδο του κ.Ευαγγέλου Σιγάλα με ΚΑΕΚ 29044058115

– Ζητάμε την ενημέρωσή μας σχετικά με την διαθεσιμότητα Δημοτικών παρκινγκ στο Καμάρι Θήρας.

– Ζητάμε να μας ενημερώσετε για τις κινήσεις του Δήμου Θήρας σε σχέση με κάθε νόμιμη διεκδίκηση του Θηραϊκού λαού από την διαθήκη του Γ.Π.Συρίγου”.

Related Articles