Ευνοϊκή ρύθμιση για οφειλές προς τους Δήμους

Ευνοϊκή ρύθμιση για οφειλές προς τους Δήμους

Μέχρι και 100%, ανάλογα με τη ρύθμιση που θα επιλέξουν, απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις και τόκους του κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων, όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 από τα χρέη τους προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν στη νέα ευνοϊκή ρύθμιση, με μια απλή αίτηση μέχρι 28-02-2022, απευθείας στο Δήμο ή μέσω του δικτυακού τόπου του Δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Έτσι με την τροποποίηση του σχετικού άρθρου, οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί από τις 15/02/2020 έως 30/11/2021, όπως και οφειλές προς τους Δήμους και Νομικά Πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες συμπεριλαμβανόμενων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15/02/2020 έως 30/11/2021, μπορούν πλέον να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ (κώδικας είσπραξης δημοσίων εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, και από πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Οι οφειλές ρυθμίζονται ως ακολούθως:

-Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

-Από δύο (2) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

-Από είκοσι πέντε (25) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

-Από σαράντα εννέα (49) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

-Από εβδομήντα τρεις (73) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. 

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ για φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στο Δήμο είτε μέσω του δικτυακού τόπου του Δήμου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και η προθεσμία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ορίζεται μέχρι τις 28-02-2022. 

Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός (3) ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Καθυστέρηση καταβολής δόσης 

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί (παρ.4 άρθρο 167 Ν.4764/2020)

Γίνεται γνωστό σε όλους τους υπόχρεους των τελών παρεπιδημούντων και του τέλους ακαθαρίστων εσόδων ότι η καταβολή των ανωτέρω τελών στο δήμο γίνεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του Φ.Π.Α.

Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται:

Α) Προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 0,71% για κάθε μήνα καθυστέρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 356/74.

Β) Πρόστιμο 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης, σύμφωνα με τον Νόμο 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α’).

Η Αντιδήμαρχος Δήμου Θήρας

ΣΟΦΙΑ ΚΙΤΣΟΥ

 

Related Articles