Δήμος Θήρας: Ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων ακινήτων στο Καμάρι

Δήμος Θήρας: Ξεκίνησε η υποβολή των δηλώσεων ακινήτων στο Καμάρι

Υποβολή δηλώσεων ακινήτων στο Καμάρι 

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων εντός των ορίων του οικισμού Καμαρίου, καλούνται να λάβουν γνώση των Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων & Πινάκων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας στο διαδίκτυο (www.thira.gr), ώστε να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των διαγραμμάτων, αλλά και να καταθέσουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας ακινήτου για να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις των διαγραμμάτων και πινάκων.

Να σημειωθεί ότι η υποβολή δήλωσης μπορεί να γίνει εντός προθεσμίας δύο μηνών, με έναρξη την 18/08/2021 και είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 ενώ η παράλειψη υποβολής της έχει κυρώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υπόχρεοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θήρας, τηλ. 2286360-163.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στα πλαίσια σύνταξης της μελέτης με τίτλο «Πολεοδόμηση οικισμού Καμαρίου Δήμου Θήρας» για την Α΄ Ανάρτηση Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων & Πινάκων στην εντός ορίων οικισμού περιοχής Καμαρίου του Δήμου Θήρας και έχοντας υπόψη:

1.         Την αρ. 79881/3445/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ,

2.         Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994),

3.         Την αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ , όπως τροποποιήθηκε με την Εγκ. ΔΤΕ/22820/34/97 και

4.         Την με αριθμ. 140/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων εντός των ορίων οικισμού Καμαρίου Δήμου Θήρας, να λάβουν γνώση των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας (www.thira.gov.gr) και στο Κοινοτικό κατάστημα της Δ.Κ. Επισκοπής Γωνιάς προκειμένου εντός προθεσμίας δύο (02) μηνών από την τελευταία δημοσίευση ήτοι από 18/08/2021 να υποβάλλουν:

α) Παρατηρήσεις επί των  αναρτημένων κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων,  και

β) Την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας, όσον αφορά στο ακίνητο τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στη διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα υποβληθούν με τη δήλωση ιδιοκτησίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση prot@thira.gov.gr :

1. Αντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας

2. Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων ιδιοκτησίας, με πιστοποιητικό μεταγραφής.

3.Τοπογραφικό διάγραμμα (αν υπάρχει).

4. Πιστοποιητικά βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέσεων.

5. Αντίγραφο μερίδας ιδιοκτήτη.

6. Εάν η ιδιοκτησία αποκτήθηκε μετά τις 28-05-2014, αντίγραφο τίτλου ή τίτλων, με πιστοποιητικό μεταγραφής και αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη στις 28-05-2014.

7. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής για την οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς ή άλλη ισοδύναμη πράξη (π.χ. κληρονομητήριο), να προσκομιστεί:

Για κληρονομιά με ή χωρίς διαθήκη τίτλος του κληρονομούμενου με το πιστοποιητικό μεταγραφής

8. α) Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου (από Κτηματολογικό Γραφείο της περιοχής)

    β) Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος (από Κτηματολογικό Γραφείο της περιοχής)

Σημείωση: Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν έχει δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο ή έχει υποβληθεί διόρθωση σφαλμάτων ή δικαστική διαμάχη, τότε υποβάλλονται πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεων.

Έναρξη υποβολής : 18/8/2021

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Τo έντυπo της δήλωσης θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας (www.thira.gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θήρας, τηλ. 2286360-163.

Related Articles